13 เม.ย.67 - สว.อนุพร ขอให้ รมว.มหาดไทย พิจารณาแก้ไขปัญหาการเพิกถอนโฉนดที่ดินเดิม และการออกโฉนดชุมชน ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค พิจารณาแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและน้ำประปาให้ประชาชนชาวเล เผ่ามอแกน 

image

   นายอนุพร อรุณรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึง ปัญหาความเดือดร้อนของชาวเล เผ่ามอแกน บ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สืบเนื่องจากเมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่บ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นชุมชนชาติพันธุ์ของชาวเล เผ่ามอแกน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ ปัญหาเรื่องการเพิกถอนโฉนดที่ดินเดิม และการออกโฉนดชุมชนที่ได้มีการฟ้องร้องและประชาชนชนะคดีแล้ว กล่าวคือ กรมที่ดินได้ออกโฉนดที่ดินทับซ้อนกับพื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชาวเล เผ่ามอแกน 347 ครอบครัว รวมจำนวนกว่า 1,700 คน เป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ชาวเล เผ่ามอแกน ได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) หลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2556 ได้มีผู้อ้างสิทธิว่าเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว ดำเนินคดีฟ้องขับไล่ต่อชาวเล เผ่ามอแกน ซึ่งต่อมา ศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้อง โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมที่ดิน ยังไม่มีความคืบหน้าว่ากรมที่ดินจะดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ทับซ้อนกับพื้นที่อยู่อาศัยของชาวเล เผ่ามอแกน หรือไม่ อย่างไร ดังนั้น ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมที่ดิน พิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยดำเนินการสำรวจและรับรองสิทธิในพื้นที่ที่เป็นที่ดินทำกินของชาวเล เผ่ามอแกน ตามนโยบายของรัฐบาล กำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน และที่สงวนส่วนกลางของชุมชน สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร และจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาสังคม เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง หาข้อยุติในการจัดสรรผลประโยชน์ในที่ดิน และออกเป็นโฉนดชุมชน โดยเร็ว  ปัญหาขาดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ไฟฟ้าและน้ำประปา โดยเมื่อปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนชาวเล เผ่ามอแกน ว่าประสบปัญหายังไม่ได้รับบริการด้านไฟฟ้าและน้ำประปาอย่างเพียงพอ บ้านเรือนจำนวนมากไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องอาศัยการต่อพ่วงสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงของบ้านที่มีไฟฟ้า ขณะที่น้ำประปาไหลอ่อน ต้องใช้เวลารองน้ำเป็นเวลานานน้ำประปา 1 ถัง ต้องใช้เวลารองน้ำนานถึง 1 คืน โดยจากการลงพื้นที่ ได้รับการชี้แจงจากผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ว่าระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดไว้ว่าผู้ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าจะต้องเป็นเจ้าของที่ดิน หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จึงจะสามารถดำเนินการปักเสาไฟฟ้าได้ สมาชิกวุฒิสภาผู้ปรึกษาหารือเห็นว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่สร้างความเหลื่อมล้ำ ดังนั้น ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้บ้านเรือนของประชาชนชาวเล เผ่ามอแกนได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมกันนี้ ขอให้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำประปาให้ประชาชนชาวเล เผ่ามอแกน ด้วย

ณรารัฏฐ์  โพธินาม / ข่าว เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ