26 พ.ค.67- วุฒิสภาร่วมประชุมและขอบคุณกระทรวงมหาดไทยให้ความร่วมมือ บูรณาการงานฝ่ายบริหาร-นิติบัญญัติ ขับเคลื่อน โครงการ สว. พบประชาชน สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับประชาชน

image

  นายจิรชัย มูลทองโร่ย พร้อมด้วย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ นายสมชาย หาญหิรัญ และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ตลอดจนการสร้างการรับรู้ นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในการช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้สรุปผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่พบประชาชนในแต่ละภูมิภาค และได้ร่วมหารือ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ
  นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้ประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดีและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผลให้สามารถร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง สังคมมีความเป็นธรรม ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้นบนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ณรารัฏฐ์  โพธินาม / ข่าว
ส.ประชาสัมพันธ์ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา / ข้อมูล ภาพ


 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ