17 มิ.ย. 67 - โฆษก คกก.ศึกษาแนวทางประชามติฯ เข้าชี้แจงฝ่ายค้าน ก่อนสภาพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประชามติ วันพรุ่งนี้ เชื่อร่างผ่านความเห็นชอบสภา ชี้เป็นร่างสมานฉันท์ ดึงหลักการสำคัญร่างเพื่อไทย-ก้าวไกล เข้าประกอบ

image

            นายนิกร จำนง โฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กล่าวถึงกรณีสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว่า สำหรับร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่มีอยู่แล้ว โดยเป็นร่างกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ที่นำหลักการสำคัญในร่างของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลมาประกอบการพิจารณาด้วย คือร่างของรองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ศิรินิล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และร่างของนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โดยคณะทำงานฯ ได้เชิญผู้เสนอร่างมาพิจารณาหารือกัน จนได้ข้อสรุป และดึงข้อดีของแต่ละร่างมารวมกัน จึงถือได้ว่าเป็นร่างที่ผสมผสาน สมานฉันท์ จากนั้นมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน 15 วัน และเสนอเข้า ครม.เพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งมติ ครม.ให้เสนอเข้าวิปรัฐบาล ซึ่งได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว วิปรัฐบาลเห็นด้วยกับร่างดังกล่าว และวันนี้(17 มิ.ย.67)จะได้ชี้แจงกับวิปฝ่ายค้าน ตนเชื่อว่าเมื่อเป็นร่างที่มาจากทุกฝ่ายแล้ว ก็ไม่น่าจะมีปัญหา  โดยในการเสนอร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯวันพรุ่งนี้(18 มิ.ย. 67)  นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฯ จะเป็นผู้ชี้แจงต่อสภา ทั้งนี้ เชื่อว่าร่างกฎหมายประชามติจะผ่านสภาได้โดยไม่น่าจะใช้เวลามากนัก แต่เกรงจะมีปัญหาในการพิจารณาของ สว. มากกว่า อาจทำให้ล่าช้า

          สำหรับหลักการและสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  คือ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การกำหนดวันออกเสียงประชามติ โดยอาจกำหนดให้มีการออกเสียงประชามติพร้อมกับกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดิน และที่สำคัญคือประหยัดเงินในการเดินทางของประชาชน กำหนดวิธีการออกเสียงประชามติ โดยให้สามารถกระทำโดยการออกเสียงทางไปรษณีย์ การออกเสียงโดยเครื่องลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโดยวิธีอื่นได้ การกำหนดคะแนนเสียงในการทำประชามติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติ โดยคะแนนเสียงข้างมากต้องมีจำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียงประชามติและต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จัดทำประชามตินั้น โดยตัดเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีผู้มาใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติออก


อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ