26 ส.ค. 66 - สส.กัณวีร์ พรรคเป็นธรรม เสนอ 3 แนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรับลดพื้นที่ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพิ่มการมีส่วนร่วมในส่วนราชการ จัดเวทีรับฟังความเห็นชาวไทยพุทธในพื้นที่

image

          นายกัณวีร์ สืบแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงการพิจารณาทบทวนแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเสนอทางออกเร่งด่วน 3 ข้อ เพื่อส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ว่า ที่ผ่านมาเงินงบประมาณที่ได้รับมาจากภาษีของประชาชนที่ได้ลงไปในพื้นที่ปาตานี เพื่อสร้างสันติภาพแบบยั่งยืน แต่ตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่ผ่านมา ยังมองไม่เห็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและสมมติฐานที่ไม่ถูกจุด ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด ควรจำเป็นต้องลดและขจัดเงื่อนไขความรุนแรงจากทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถแก้ไขจากต้นรากของปัญหาได้ถูกต้อง โดยจะสามารถส่งสัญญาณและสร้างบรรยากาศเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและเปิดพื้นที่ทางการเมืองได้ ทั้งนี้ มีข้อเสนอเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจากพรรคเป็นธรรม ดังนี้ ปรับลดพื้นที่ภายใต้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ทบทวนแผนปฏิบัติการปรับลดพื้นที่ การประกาศใช้ พ.ร.ก. ร่วมกับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ให้ดำเนินการโดยเร็ว / ทดแทนกลไกถ่วงดุลอำนาจกองทัพและเพิ่มการมีส่วนร่วมในส่วนของราชการ โดยปรับจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานการข่าว เร่งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทันสมัย และรวมถึงจัดระเบียบด่านความมั่นคง จุดตรวจ จุดสกัดภายใต้กรอบกลไกใหม่ จาก กอ.รมน. มาเป็นกลไกกำกับของคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัด เพื่อสร้างกลไกพลเรือนถ่วงดุลอำนาจของกองทัพ และเปิดต่อการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อลดเงื่อนไขในพื้นที่ที่มากขึ้น / และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวไทยพุทธในพื้นที่ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาพัฒนาแนวทาง มาตรการ และเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย ทดแทน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้ในระดับที่ยอมรับได้ แต่เพียงพอที่ทำให้ชาวไทยพุทธสามารถดำเนินชีวิตในวิถีของตนเองได้อย่างปลอดภัยและมีเกียรติ
          นอกจากนี้ นายกัณวีร์ ยังหารือกรณีที่ สส. พรรคก้าวไกล พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาชาติ เสนอญัตติแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะกลางและระยะยาว โดยพรรคเป็นธรรมพร้อมสนับสนุนและผลักดันการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ช่วยเร่งรัดนำญัตตินี้ขึ้นมาพิจารณาโดยเร็ว

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว / เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ