5 ก.พ. 66 - ประธานรัฐสภา เปิดโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน ประจำปี 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมปาฐกถาพิเศษย้ำรณรงค์เยาวชนเชื่อมั่นความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตในอนาคต

image

 

        นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน ประจำปี 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 21 เมษายน 2558  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวต้อนรับ และนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต  กล่าวรายงาน  โอกาสนี้ นายสุทิน คลังแสง นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านเมืองสุจริต คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี

        ประธานรัฐสภา กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต” ใจความตอนหนึ่งว่า ตนมาในนามฝ่ายนิติบัญญัติ หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติคือ การออกกฎหมาย ประเทศไทยมีโครงสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการเป็นหลัก ทั้ง 3 ฝ่ายเป็นการแบ่งอำนาจและตรวจสอบควบคุมกันและกัน บ้านเมืองปกครองด้วยกฎหมาย ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และต้องเคารพโดยไม่มีข้อยกเว้น กฎหมายในระบอบประชาธิปไตยออกโดยประชาชนให้ความเห็นชอบ แต่ไม่มีห้องประชุมที่จะบรรจุคนทั้ง 66 ล้านคนได้ จึงต้องมีการเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ โดยเลือกตามจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนออกกฏหมาย  เมื่อสภาเป็นผู้ออกกฎหมายแล้วฝ่ายบริหารเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ฝ่ายตุลาการเป็นผู้ตัดสินว่าใครถูกใครผิด  ตุลาการต้องตัดสินตามหลักฐาน ปราชญ์โบราณคิดว่าการปกครองที่ดีที่สุดคือ ต้องปกครองด้วยคนดี แต่ปราชญ์รุ่นใหม่มีความเห็นว่าการปกครองที่จะได้ประโยชน์และให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนที่แท้จริงต้องปกครองด้วยหลักกฏหมาย เพราะกฎหมายไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้หากไม่มีการแก้ไข ดังนั้นกฎหมายที่บกพร่องสามารถแก้ไขได้โดยเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะเข้ามาแก้ไข หากกฎหมายดีแต่ถ้าคนไม่ดีมาปกครองก็บิดเบือนกฎหมายได้ ดังนั้นขอสรุปว่ากฎหมายที่ดีและคนที่ดีต้องไปด้วยกัน จึงจะปกครองบ้านเมืองเพื่อเป็นประโยชน์และยุติธรรมกับประชาชน นอกจากกฎหมายจะต้องยุติธรรมแล้ว ผู้ปกครองต้องเป็นคนดีด้วย โดยได้ยกตัวอย่างของรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุด แต่เมื่อใช้ไปกลับมีปัญหา ซึ่งปัญหาเกิดขึ้นจากผู้ใช้รัฐธรรมนูญ ฝ่ายบริหารใช้อำนาจตุลาการเสียเองจึงเกิดปัญหาในสามจังหวัดภาคใต้ การออกนโยบายที่ผิด เมื่อฝ่ายบริหารทำนอกขอบเขตในที่สุดก็จะเกิดปัญหาและบ้านเมืองจะมีปัญหาตามมา การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ออกกฎหมาย และฝ่ายนิติบัญญัติ ที่มีเสียงข้างมากมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาล การที่จะมีรัฐบาลที่ดีต้องจะต้องมาจากผู้แทนที่ดี ผู้แทนที่ดีต้องมาจากประชาชนที่เลือกตั้งมาด้วยความบริสุทธิ์และไม่ซื้อเสียง ถ้านักการเมืองมาจากการซื้อเสียงก็ย่อมจะมาหาผลประโยชน์ เราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้หมด ดังเช่น พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ ต้องส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง ประชาชนต้องเลือกคนดีเข้าไปบริหารบ้านเมือง การที่จะทำให้บ้านเมืองพัฒนาไปได้เงื่อนไขอย่างหนึ่งคือคนต้องมีความสุจริต ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้มีหน้าที่รณรงค์เรื่องนี้ตามกฎหมาย แต่ตนเชื่อว่าอย่าดูดายปัญหาส่วนรวม มีอะไรที่จะทำได้ต้องช่วยทำเพื่อแบ่งเบาภาระของประเทศชาติ เป็นที่มาของโครงการบ้านเมืองสุจริต ดังนั้นประเทศจะรุ่งเรืองบ้านเมืองสุจริต ก็คือคนต้องสุจริต และเราไม่ควรมองข้ามประชาชน เด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษา เพราะสามารถพัฒนาได้ นอกจากนี้ ตนเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ขอให้เป็นประชาธิปไตยไปอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ เรียนรู้ได้ เพราะคนไทยมีพื้นฐานที่ดี เป็นคนความสามารถเพียงแต่จะปลูกฝังอย่างไรให้มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น ต้องรณรงค์กันอย่างจริงจัง ประเทศจะรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริต คือเหตุผลที่ว่าประเทศจะพัฒนาได้คนในชาติจะต้องมีความรับผิดชอบ ต้องรู้จักหน้าที่ รู้จักหลักธรรมาภิบาล โครงการนี้ไม่ต้องการให้เปิดสอนรายวิชาใหม่แต่จุดสำคัญคือ ครูอาจารย์ต้องย้ำให้นักเรียนเชื่อมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเด็กจะนำไปเผยแพร่ให้กับพ่อแม่พี่น้องเมื่อถึงเวลา เด็กที่ได้รับการปลูกฝังให้เชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในอนาคตอาจจะเป็นผู้นำประเทศหรือเมื่อทำอาชีพอะไรก็จะไม่โกง ดังนั้น เราจึงต้องรณรงค์ให้ทุกคนเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อที่จะได้นำความซื่อสัตย์สุจริตไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป เพราะสิ่งนี้จะทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง

        ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ประจำปี 2562 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา แด่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายและยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด ด้วยความเชื่อว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียม จากความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย อย่างยอดเยี่ยม ทำให้นายชวน หลีกภัย ได้รับการเชิดชูเกียรติได้รับปริญญาดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชาอื่น ๆ รวม 18 สถาบัน ด้วยบทบาทหน้าที่ความรู้ความสามารถ และเกียรติประวัติอันแสดงให้เห็นอัจฉริยลักษณ์เป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งในระดับชาติและนานาชาติว่าเป็นผู้มีความรู้ ในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติด้านนิติศาสตร์อย่างแท้จริง

        สำหรับกิจกรรมโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน ประจำปี 2566 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการบริหารโครงเสริมสร้างการบ้านเมืองสุจริตจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นสุจริตชนของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และครูอาจารย์ ตามแนวทางการสร้างบ้านเมืองสุจริต รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมการสร้างบ้านเมืองสุจริตให้เป็นบรรทัดฐานการดำรงชีวิต ผ่านกระบวนการปลูกจิตสำนึกให้คนมีความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากการปาฐกถาพิเศษจากประธานรัฐสภาแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต”  การแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น “เยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต” โดยใช้เทคนิค World Café หรือสภากาแฟ เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น การอภิปรายผลการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น รวมถึงการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต การประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ และการมอบหนังสือสุจริตชนเพื่อเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต นอกจากนี้ ประธานรัฐสภาพร้อมคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โอกาสนี้ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการด้านคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติได้รับการรับรองตามมาตรฐานคอร์ทรัสซีลCoreTrustSeal (CTS) โดยประธานรัฐสภา ได้มอบหนังสือเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบเอกสารเผยแพร่การสืบค้นข้อมูลและการให้บริการด้านสารสนเทศนิติบัญญัติของหอสมุดรัฐสภาแก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จากนั้น ประธานรัฐสภาเยี่ยมชมห้องมีชัย ฤชุพันธ์ และห้องสิรินธร ซึ่งเป็นห้องที่รวบรวมเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

อรพรรณ ขันทองคำ เรียบเรียง

สำนักประชาสัมพันธ์ สนง.สผ. ข้อมูล/ภาพ

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ