8 ก.พ. 67 - คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร แนะกรมการข้าว ช่วยเกษตรกร หนุน ลดต้นทุนการผลิต ขอ ธ.ก.ส.จัดสินเชื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไม่มีหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพเกษตรกร

image

         นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย โฆษกกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร  เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมาธิการ ร่วมกับรองอธิบดีกรมการข้าว และผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ถึงแนวทางส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรปลูกข้าวยังประสบปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อม การมีข้อจำกัดในการผลิตข้าวโดยเฉพาะขีดความสามารถในการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกถดถอย เนื่องจากต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง และมีความหลากหลายด้านพันธุ์ข้าวน้อย  ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมการข้าว มีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาโดยตลอด โดยเฉพาะการสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประจำปีงบประมาณ 2566  กรมการข้าวได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้นำเงินไปสมทบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรเพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรโดยให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและฟื้นฟูพัฒนารายได้เกษตรกรให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรสูงสุด

          คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ว่ากรมการข้าวควรเร่งศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริมพันธุ์ข้าวไทย การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมการแปรรูปการจัดหาตลาดให้เกษตรกรตลอดจนพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ข้าวในชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับเวทีโลก อีกทั้งควรนำร่องการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ในพื้นที่ต้นแบบและขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

ขณะที่ ธ.ก.ส. ควรพิจารณาโครงการให้สินเชื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไม่มีหลักทรัพย์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพเกษตรกร และสนับสนุนให้ ธ.ก.ส.ช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อไม่ให้เกิดหนี้ค้างชำระและเกษตรกรไม่มีภาระหนี้ที่หนักจนเกินไป

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ