14 เม.ย. 67 – สว.รณวริทธิ์ ห่วงดำเนินโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เปิดช่องทุจริต ได้ปุ๋ยไม่มีคุณภาพ แนะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแนวปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อเกษตรกรได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

image

           นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา(สว.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากข้าวเป็นสินค้าที่สำคัญของประเทศ โดยในด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยส่งออกข้าวมีมูลค่าการส่งออกข้าวกว่าแสนล้านบาทต่อปี มีเกษตรกรที่ปลูกข้าว จำนวน 16 ล้านคน มีพื้นที่เพาะปลูก 1.888 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 7.722 ล้านตัน ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเพื่อลดต้นทุนการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ย ในปีการผลิต 2567/2568 โดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมาตรการสนับสนุนปุ๋ยในรูปแบบโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง  ในอัตราปุ๋ยไร่ละ 50 กิโลกรัม ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ (ไม่เกินครัวเรือนละ 1,000กิโลกรัม)ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่จะปลูกข้าวในปีการผลิต 2567/2568 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยใช้จ่ายจากเงินทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สำรองจ่ายการดำเนินงานตามโครงการฯ ซึ่งกรมการข้าวจะจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการต่อ นบข. และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณต่อไป
            นายรณวริทธิ์ กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ดี เพราะหากเกษตรกรได้รับปุ๋ยที่มีคุณภาพ จะสามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตให้แก่ผู้ปลูกข้าวได้ อย่างไรก็ตาม ตนยังมีข้อห่วงใยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งว่า จะมีการตัดเงินในส่วนที่เคยช่วยเหลือชาวนา และส่วนที่ชาวนาเคยได้รับหรือไม่ การจัดหาปุ๋ยเพื่อใช้สำหรับโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง มีแนวทางการจัดหาอย่างไร จะให้ชาวนาจัดหาเอง หรือ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้จัดหาให้ กรณีคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้จัดหาปุ๋ย มีข้อกังวลว่าอาจเป็นช่องทางการทุจริตในการจัดซื้อจัดหาของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ จะมีแนวทางป้องกันอย่างไร และในส่วนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ มีแนวทางดำเนินตามโครงการปุ๋ยคนละครึ่งอย่างไร ปุ๋ยที่จัดซื้อจะตรงตามมาตรฐานอินทรีย์หรือไม่ จึงขอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาแนวทางที่ชัดเจนเพื่อการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้การดำเนินโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริง

อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ