12 เม.ย. 67 - สว.กูรดิสถ์ ขอสำนักงบประมาณ จัดทำหนังสืองบฯ การลงทุนโดยสังเขป ประกอบการพิจารณาร่างงบฯ ปี 68 เชื่อเป็นประโยชน์ต่อหลายฝ่าย

 

image

          นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา สมาชิกวุฒิสภา (สว.) หารือต่อที่ประชุมวุฒิสภาไปยังนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณามอบหมายให้สำนักงบประมาณ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำหนังสืองบประมาณการลงทุนโดยสังเขป เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สืบเนื่องจากการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งวุฒิสภาได้เห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยในเรื่องความสำคัญของการลงทุนต่อการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ตนได้พยายามศึกษาหารายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุนในปี พ.ศ. 2567 โดยหากต้องการทราบว่างบประมาณการลงทุน จำนวน 717,722.2 ล้านบาท รัฐบาลนำไปลงทุนที่ไหน อย่างไรบ้างนั้น จะต้องอ่านเอกสารประกอบ จำนวน 28 เล่ม ต้องหาดูตัวเลขงบประมาณการลงทุนจากทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน ดังนั้น จึงเห็นว่าหากมีหนังสืองบประมาณการลงทุนโดยสังเขป ที่สรุปงบประมาณการลงทุนในหลายมิติ อาทิ ประเภทการลงทุน ใน 1 ปีงบประมาณ ที่จะมีการลงทุนด้านสาธารณูปโภค การสร้างถนน ท่าเรือ สนามบิน หรือการลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทางการแพทย์ ยานยนต์ หรือครุภัณฑ์ แบ่งเป็นรายจังหวัดหรือรายภาค หรือรายนโยบายตามที่รัฐบาลได้แถลงไว้ เช่น การส่งเสริมการผลิต การใช้พลังงานสะอาด การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ การจัดทำเงินกู้พิเศษ (แมชชิ่งฟันด์) การส่งเสริมสตาร์ทอัพ เป็นต้น ทั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล กระทรวงต่าง ๆ นักวิเคราะห์การลงทุน นักลงทุน ตลอดจนประชาชน จะได้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว / เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ