27 มี.ค.66 - สำนักงาน กกต. ชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. - 9 เม.ย. 66 โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

image

        ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) ได้กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. - 9 เม.ย. 66 เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร โดยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

        สำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง มีขั้นตอน ดังนี้

                1. เลือกเมนู “การเลือกตั้ง ส.ส.” เลือกเมนู “วิธีการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง”

                2. เลือกเมนู “นอกเขตเลือกตั้ง” เลือกเมนู “ลงทะเบียนออนไลน์” เลือกเมนู “การลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต (dopa.go.th)”

                3. เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน เลขประจำตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน, เลขรหัสประจำบ้าน (11 หลัก) จากนั้นกดตรวจสอบข้อมูล

                4. ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลชื่อ-นามสกุล จังหวัดที่มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ปรากฏอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ จากนั้นเลือกจังหวัดที่ต้องการใช้สิทธิ และสถานที่ที่สะดวกไปใช้สิทธิ เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึกข้อมูล

                5. กดยืนยันการลงทะเบียน

                6. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ให้พิมพ์หรือบันทึกไฟล์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

        ส่วนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร มีขั้นตอน ดังนี้

                1. เลือกเมนู “นอกราชอาณาจักร”  เลือกเมนู “ลงทะเบียนออนไลน์”  เลือกเมนู “ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร”

                2. เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน เลขประจำตัวประชาชน, เลขรหัสกำกับบัตร, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขหนังสือเดินทาง จากนั้นกดตรวจสอบข้อมูล

                3. เข้าสู่หน้าลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ลงทะเบียน  ระบุข้อมูลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้เรียบร้อย

                4. กดที่ปุ่ม “ตกลง” ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูล กด “ใช่” เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลและจะเข้าสู่หน้าพิมพ์เอกสาร หรือ “ไม่” เพื่อปิดหน้าต่างการยืนยัน

                5. เข้าสู่หน้าพิมพ์เอกสาร สามารถกดปุ่ม “พิมพ์เอกสาร” เพื่อพิมพ์เอกสาร PDF คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง/ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและขอกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย

        ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  ข่าว/เรียบเรียง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ข้อมูล/ภาพ

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ