6 ก.พ.66 - กกต. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 6-10 ก.พ.นี้

image

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า กกต.เตรียมการสรรหาผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการ ออกประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยให้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 6 -10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาต้องยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ทั้งนี้กรณีมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง น้อยกว่า 2 คน หรือมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง น้อยกว่า 6 คน ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการทาบทามบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ให้ครบตามจำนวนดังกล่าว โดยให้ยื่นประวัติผู้ได้รับการทาบทามเข้ารับการสรรหาตามแบบประวัติผู้ได้รับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ภายใน 3 วันนับแต่วันสิ้นสุดการรับสมัคร คือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ และภายหลังจากปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับแต่วันปิดรับสมัครและพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและมีความเหมาะสมให้เหลือ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จำนวน 2 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จำนวน 6 คน ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 3 วัน นับแต่สิ้นสุดระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาตามระเบียบต่อไป

ณรารัฏฐ์ โพธินาม / ข่าว เรียบเรียง

สำนักงานคระกรรมาการการเลือกตั้ง / ข้อมูล ภาพ

 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ