8 มิ.ย.66 - คณะ กมธ.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ศึกษาแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ: กรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมเชิญพลเอก นาวิน  ดำริกาญจน์ และพลเอก อุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์ หารือถึงสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบของ 3 จังหวัดชายแดนใต้

image

        นายเสรี  สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะ กมธ. โดยมีวาระพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ: กรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากหน้าที่และอำนาจของคณะ กมธ. ชุดนี้ เกี่ยวข้องกับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองและการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยที่ประชุม กมธ. เห็นว่าปัญหาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการเมือง จึงเห็นสมควรพิจารณาศึกษาเรื่องการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ: กรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

        นายเสรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม กมธ. เตรียมเชิญสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ได้แก่ พลเอก นาวิน  ดำริกาญจน์ และพลเอก อุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์ เพื่อให้ข้อมูลและความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของ 3 จังหวัดชายแดนใต้

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  ข่าว/เรียบเรียง

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา  ข้อมูล/ภาพ

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ